Klubben er beliggende Skolevej 3, 5631 Ebberup. I anlægget er der to grusbaner samt klubhus

VEDTÆGTER

LOVE for EBBERUP TENNISKLUB

____________________________________

 • Foreningens navn er EBBERUP TENNISKLUB. Foreningen har hjemsted i Assens Kommune.
 •   Dens formål er at udbrede kendskab til og interesse for at spille tennis, samt gennem et forpligtende fællesskab at få medlemmerne til at tage ansvar og deltage aktivt og engageret i samfundslivet.
 • Indmeldelse i foreningen sker ved personlig henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde nægte optagelse. I så fald kan vedkommende forlange afstemning ved en generalforsamling.
 • Foreningen består af aktive og passive medlemmer. De aktive medlemmer deles i seniorer og juniorer. Grænsen er det fyldte 18. år.
 • Det årlige kontingent bestemmes af generalforsamlingen.
 • For aktive såvel som passive medlemmer opkræves årskontingentet pr. 1. maj.
 • Medlemmer, som 1. juni resterer med betaling af kontingent, kan nægtes adgang til banerne og kan af bestyrelsen slettes af medlemslisten, såfremt restancen ikke er betalt senest 14 dage efter skriftligt påkrav herom fra kassereren. Fornyet optagelse kan da kun ske ved indbetaling af restancen.
 •  
 • Foreningens anliggende varetages af en bestyrelse på 5-6 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen, der ligeledes vælger 1 suppleant. Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, sekretær, kasserer, baneinspektør og turneringsleder.
 • Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, når denne finder anledning dertil, eller når 2 af bestyrelsen ønsker det. Formanden leder forhandlingerne og i tilfælde af stemmelighed under en afstemning, har formanden den afgørende stemme.
 • Kassereren fører medlemsprotokollen og specificerer regnskabet over klubbens indtægter og udgifter. Regnskabsåret er kalenderåret.
 • Formanden og kassereren har i fællesskab tegningsret for foreningen.
 • Baneinspektøren fører tilsyn med banerne og disses benyttelse, samt foretager nødvendige reparationer af banerne og deres udstyr.
 •           Sekretæren fører protokollen over generalforsamlingen og bestyrelsesmøderne samt indfører resultaterne fra klubbens turneringer.
 • Turneringslederen varetager klubbens turneringer, såvel klubturnering som turnering med andre klubber.
 • Senest 8 dage før den ordinære generalforsamling i marts måned skal kassereren aflevere regnskabet til revisoren, som derpå senest 5 dage efter skal tilbagesende det til bestyrelsen med sine bemærkninger.
 • Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen og indvarsles senest 8 dage i forvejen ved annoncering på klubbens hjemmeside.

Dagsordenen skal omfatte følgende:

 • Valg af dirigent.
 • Formandens beretning om det forløbne år.
 • Sekretærens beretning om turneringsbegivenheder i det forløbne år.
 • Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 • Behandling af indkomne forslag til samt fastsættelse af kontingent. Indkomne forslag må for at kunne forlanges behandlet være indsendt til formanden senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
 • Hvert år er 2-3 bestyrelsesmedlemmer på valg.
 • Valg af revisor og suppleant.
 • Eventuelt.
 • Generalforsamlingen har den øverste myndighed i foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest den 30. marts.
 • På generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, afgøres sagerne ved simpelt stemmeflertal. Dog kræves 2/3 af de fremmødte stemmer til vedtagelse af eller ændring i foreningens love. Skriftlig afstemning finder sted, når 2 eller flere af de tilstedeværende medlemmer ønsker det. Stemmeberettiget er aktive seniormedlemmer.
 • Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 8 dages varsel, så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, og SKAL uopholdeligt indkaldes med det nævnte varsel, når mindst 25 % af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det.
 • I indkaldelsen skal begrundelsen anføres.
 • Eksklusion af et medlem kan foretages af bestyrelsen, men skal godkendes på en generalforsamling.
 • Beslutning om Foreningens ophør kan kun tages på en i samme anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling, og kun såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. I tilfælde af, at foreningen opløses, overgår dens aktiver til Ebberup Idrætsforening.

SÅLEDES VEDTAGET PÅ DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
TIRSDAG DEN 20. MARTS 2023.

Dirigent